[ CAS NO. ] 13292-46-1 [ Molecular Formula ] C43H58N4O12 [ Molecular Weight…
[KHÔNG CÓ. ] 8025-81-8 [Công thức phân tử] C40H67NO14 [Khối lượng phân tử]…
[ CAS No. ]  1405-10-3 [ Molecular Formula ]  C23H48N6O17S  [ Molecular…
[ CAS No. ] 64485-93-4 [ Molecular Formula ]  C16H16N5NaO7S2 [ Molecular…
[ CAS No. ]  80214-83-1  [ Molecular Formula ]  C41H76N2O15 [ Molecular…
[KHÔNG CÓ. ] 23593-75-1 [Công thức phân tử] C22H17ClN2 [Khối lượng phân tử]…